خانه استراتژی


(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

مهارت برنامه ریزی

مهارت برنامه ریزی

در فهرست مهارتهای کلیدی، در اینجا قصد داریم مهارت Planning یا برنامه ریزی را مورد بحث قرار دهیم.

یکی از ویژگی‌های مهارت برنامه ریزی در مقایسه با سایر مهارتهای کلیدی این است که بسیاری از ما بر این باور هستیم که این مهارت را – حداقل در حد تعریف آن – به خوبی می‌شناسیم.

این در حالی است که برنامه ریزی هم مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر، دارای جزئیات و ظرافت‌هایی است که ممکن است از چشم ما پنهان بمانند.

در اینجا، توضیحات مختصری در مورد مهارت برنامه ریزی ارائه می‌شود و شما می‌توانید بر اساس آن، در مورد اهمیت و اولویت این مهارت در سبد مهارتهای خود قضاوت کنید.

طبیعتاً پس از مقایسه با سایر مهارتهای کلیدی،‌ می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید در کوتاه مدت، به این مهارت بپردازید یا اولویت‌های مهم‌تری در زندگی شخصی و شغلی شما وجود دارد.

شرح مختصر مهارت برنامه ریزی

  مهارت برنامه ریزی را به عنوان فکر کردن قبل از عمل کردن تعریف کرده‌اند.

بخشی از مهارت برنامه ریزی، تثبیت یک عادت است. عادت به اینکه به مسیری که پیش رو داریم و به گزینه‌هایی که در راه ما قرار خواهند گرفت فکر کنیم.

به اینکه بکوشیم تا حد امکان، احتمال وقوع نتایج پیش‌بینی نشده را کاهش دهیم.

در چه شرایطی، مهارت برنامه ریزی برای من اهمیت پیدا می‌کند؟

  اشتغال در هر نوع سمت مدیریتی، نیازمند تسلط بر مهارت برنامه ریزی است. از کلاسیک‌ترین تا مدرن‌ترین منابع مدیریتی، برنامه ریزی را از وظایف اصلی مدیر می‌دانند.

  اگر در حال تحصیل (چه در فضای فیزیکی و چه فضای دیجیتال مانند متمم) هستید و می‌خواهید تلاش‌های شما دستاوردی بیش از مطالعات پراکنده‌ی تفننی باشد.

  اگر به کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید فکر می‌کنید.

  اگر مهارت کار تیمی برای شما مهم است و یا اینکه کار گروهی بخش مهمی از فعالیت‌های روزانه‌ی شما را تشکیل می‌دهد. برنامه ریزی بهتر و دقیق‌تر، می‌تواند موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از تعارض‌ها شود.

  اگر رهبری یک تیم را بر عهده دارید.  اگر کاری که انجام می‌دهید، مستلزم بودجه ریزی است.

منبع : .وب سایت متمم

آقای شعبانعلی

How to strengthen your planning skills


Depending on how your brain functions, learning how to plan can be frustrating

Learning how to plan – especially if you’re new to organising your time – can be a frustrating experience. And for some individuals, the reason could be their brains.

As a time management coach, I’ve seen some incredibly intelligent people struggle to plan. Just as we tend to recognise that skills like creativity, analysis or writing can come much easier to some than to others, ease with planning is something that we’re either born with or we’re not.

But it doesn’t mean that we can’t develop those skills by actively building neuroconnections in our brain through persistent practice.

Here are some key steps for using knowledge of your natural brain strength to build your planning skills.

Recognise your strengths and weaknesses


If you find planning extremely difficult, the back-left part of your brain is probably not dominant. To find out what part of your brain dominates, complete the self-assessment in the book Thriving in Mind, or participate in the more formal Benziger Thinking Styles Assessment. Learning more about your natural thinking style can help you better understand what works best for you.

Accept the difficulty


If we think something should be easy when it’s hard, we tend to get upset and are more likely to give up. But if we set expectations that a task will be difficult, we may still flounder, but we’re more willing to work through any issues, since we understand that challenge is part of the process.

Let go of all-or-nothing thinking


Some people think that they must follow their plans perfectly, or their efforts have been wasted. Instead, try to view learning as a process where improvement counts and every day matters. This will build your resilience because you won’t beat yourself up as much when you deviate from your plan, and in turn, you will find it easier to get back on track.

 

Find systems that work


Instead of forcing yourself into an established scheduling process, find a system that works for you, whether it’s using sticky notes, whiteboards, spreadsheets or apps on your phone. Experiment until you find the right fit.

Borrow other people’s brains


If you know people who excel in planning or have good organisational skills, ask for their advice and insight. They may be able to offer solutions to problems that overwhelm you.

Keep trying


When you find yourself getting frustrated in the process of planning, have self-compassion when you make mistakes, refocus when you get distracted and adjust your plan when new issues crop up.

Understanding what’s going on in your brain as you acquire time management skills can make a dramatic difference in your ability to plan. When you convince yourself that you can change and accept that you’ll need to work harder than most, you’ll have a much higher chance of improving your planning.

– Copyright Harvard Business Review 2017

Back to top