خانه استراتژیPersonal development plan

  • برنامه ریزی پیشرفت فردی  (PDP)

    development plan

    توسعه دانش و مهارت در زمینه  مورد علاقه و یا زمینه پایه بر اساس نیاز ها یکی از اصلی ترین گام ها برای شروع فرایند کارآفرینی است . در حقیقت بسیاری از فارغ التحصیلان  مقازع مختلف تحصیلی به دلیل نداشتن دانش و مهارت در فعالیتهای مورد نظر توانایی  راه  اندازی کسب و کار و تولید ارزش جدید را ندارند و اغلب در پست های نامرتبط با تحصیلات و یا علایق خود و تنها در راستای کسب درآمد حداقلی فعالیت میکنند .

Back to top