خانه استراتژیBig Five

  • پنج صفت اصلی شخصیت (NEO-PI)

    صفت اصلی شخصیت

    تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان روانشناسی شخصیت در عصر حاضر اعتقاد دارند که شخصیت انسان از پنج صفت عمده تشکیل شده است.

Back to top