خانه استراتژیDISC

  • ارزیابی تیپ شخصیتی افراد با آزمون DISC

    تیپ شخصیتی

    ارزیابی تیپ شخصیتی با مدل DISC، یکی از قوی ترین ابزارهای سنجش شخصیت است که سالانه بیش از یک میلیون نفر در سطح جهان، از آن بهره می برند. خروجی این تست شخصیتی چهار ویژگی غالب( D,I,S,C) و پانزده تیپ شخصیتی را مشخص کرده و جنبه های مختلف آن را به صورت کامل تشریح میکند.

Back to top