خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

موانع اجرای استراتژی و دلایل شکست برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها


موانع اجرای استراتژی

براساس مطالعه ای که توسط نشریۀ معتبر فورچون به عمل آمده است، اکثر شـرکت هـای بـزرگ دنیا دردستیابی به اهداف استراتژیک خود با شکست مواجه یا لااقل با موانع اجرای استراتژی زیادی مواجه بوده اند که آنها را از ادامه راه بازداشته است. در ایـران نیـز سـازمان هـای متعددی روشها و ابزار برنامه ریزی استراتژیک را بکار گرفته اند ولی اغلب نتوانسته اند به عوامل مزیت بخش رقابتی دست یابند.

حال سوأل این است که چرا برنامه های استراتژیک با موفقیت اجرا نمیشوند ودر مرحلۀ اجـرا بـا مشکل مواجه میشوند واینکه چه عواملی موجب بروز این موضوع مـی شـود؟

شناخت این عوامل میتواند در جهـت اجـرای موفقیت آمیز برنامه ریزی استراتژیک مفید واقع شـده و بـه رشـد و توسـعۀ آن کمک نماید. 

 موانع اجرای استراتژی

برخی از موانع اجرای استراتژی و موضوعاتی که از اجرای استراتژی جلوگیری میکند شامل موارد زیر میباشد

 1. فقدان نیروی انسانی ماهر برای برنامه ریزی؛

 2. عدم صرف وقت کافی توسط همان نیروی انسانی معدود دست اندرکار برنامه ریزی؛

 3. در اختیار نبودن اطلاعات کلی و تخصصی لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک؛

 4. کافی نبودن مشارکت کارکنان اجرایی در تدوین برنامه ریزی استراتژیک؛

 5. تدوین نامطلوب بیانیه، رسالت، دورنما و تحلیل ارزش‌های سازمان؛

 6. قوانین و مقررات نامناسب موجود در محیط داخلی سازمان

 7. عدم توانائی در مدیریت تغییر

 8. استراتژی ضعیف و یا مبهم

 9. نداشتن خطوط و اصول هدایت و راهنمائی و یا مدلی برای هدایت تلاش ها و اقدامات اجرایی

 10. مشارکت و تقسیم اطلاعاتی ضعیف و یا ناکافی

 11. مسئولیت مبهم و نامشخص

 12. کارکردنبرخلاف ساختار قدرت سازمانی

 13. عدم حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

 14. تعداد ناکافی نیروی انسانی

 15. طراحی نامناسب عوامل انگیزاننده

 16. تعهد بیش از حد افراد به سایر فعالیت ها یا عدم اطمینان از مشارکت در اجرا

 17. آموزش و هدایت ناکافی

 18. مقاومت ناشی از نگرش ها واعتقادات ناسازگار با تغییر

 19. کمبود منابع

 20. عدم وجود قوانین و سازکارهای شناسایی و حل مشکلات اجرایی

 21. بروز اولویت های مدیریتی، اقتصادی و سیاسی جدید

 22. فقدان برنامه ریزی استراتژیک دقیق

 23. ارتباط نامناسب برنامه با چشم انداز

 24. مدیریت نامناسب منابع انسانی

 25. سیستم و برنامه های آموزشی ناکارآمد ونامناسب

 26. فقدان ارتباطات کافی (ضعف در ارتباطات مناسب)

 27.  تخصیص نامناسب منابع (ضعف در تخصیص منابع)

 28. تغییرات زیاد قوانین و مقررات خارج سازمان


  لازم بذکر است که همه موانع اجرای استراتژی فوق الذکر ممکن است بطور همزمان در سازمان با هم وجود نداشته باشند، اما با کاربرد تکنیک های مختلف تحلیل استراتژیک کسب و کار توسط تیم مشاوره بیرونی ، میتوان موارد مهم آنرا شناسایی نموده و موانع پیش روی تدوین برنامه ریزی و جاری سازی استراتژی ها را برداشت.

   

.موانع اجرای استراتژی

 

موانع اجرای استراتژی

Back to top