خانه استراتژیSPACE Matrix

  • ماتریس SPACE چیست و کاربرد آن جهت ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک سازمان (SPACE Matrix)

     

    space matrix

    ماتریسSPACE  که مخفف (Strategic Position & Action Evaluation Matrix) می باشد تکنیک با ارزشی برای تحلیل وضعیت رقابتی یک شرکت است.در این روش دو بعد داخلی قدرت مالی و مزیت رقابتی و دو بعد  خارجی قدرت صنعت(بازار)و ثبات محیطی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن استراتژی رقابتی آن بنگاه تحلیل می گردد.

Back to top