خانه استراتژیUncertainty

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Uncertainty

عدم قطعيت

هر چه بر شتاب تغييرات جهاني افزوده شود، امکان پيش بيني آينده‌هاي جهان دراز‌مدت کاهش مي‌يابد. هر جا که آينده غير‌قابل پيش بيني باشد اصطلاحا گفته مي‌شود که آينده با عدم قطعيت همراه است. شناسايي عدم قطعيت‌ها يکي مراحل اصلي در طراحي سناريو‌هاي آينده است.

برنامه‌ريزي پابرجا براي يک قرن، رابرت جي لمپرت، ترجمه وحيدي مطلق، انديشکده صنعت و فناوري، تهران 1385

کلیک ها: 656
Synonyms: عدم قطعیت

Back to top