خانه استراتژیStrategic Planning

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Strategic Planning

برنامه ریزی استراتژیک,برنامه ریزی راهبردی

فرآیند نظام مند برنامه ریزی درمورد آینده ، ارزشیابی نتایج حاصله و یکپارچه نمودن آنها، با مدیریت روزانه را برنامه ریزی راهبردی گویند.

کلیک ها: 970
Synonyms: برنامه ریزی استراتژیک,برنامه ریزی راهبردی

Back to top