خانه استراتژیScience

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Science

علم، تشکيلات نظا‌مندي است که دانش ما نسبت به جهان خارج را به نحوي توصيف‌پذير و پيشگويانه، شکل و سازمان مي بخشد. يکي از تعاريف قديمي که هنوز هم کاربرد زيادي دارد، توسط ارسطو ارائه شده است: علم، دانشي قابل اعتماد است که از لحاظ منطقي و عقلائي، قابل توضيح باشد.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/science

Aristotle. Metaphysics. 1.981b

کلیک ها: 864
Synonyms: علم, علوم

Back to top