خانه استراتژیScenario

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Scenario

سناريو

سناريو، به داستان‌هاي مربوط به آينده‌هاي باور‌پذير متعدد، که يک دولت، سازمان يا شرکت احتمالاً با آن‌ها مواجه خواهد شد گفته مي‌شود. سناريو‌ها به صورت نموداري، پويا و متحرک، جريان تحول و پيدايش دنياي آينده را نمايش مي‌دهند. سناريو‌ها موجب تمر‌کز توجه ما بر روي نقاط انشعاب مسير آينده و پيش‌آمد‌هاي بالقوه در اين مسير مي‌شوند.

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

کلیک ها: 925
Synonyms: سناریو

Back to top