خانه استراتژیRobust Planning

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Robust Planning

برنامه ریزی پابرجا

برنامه‌ريزی پابرجا و يا تصميم‌گيري پابرجا يک رويکرد کمي براي تحليل سياست دراز‌مدت به منظور تصميم‌گيري با نگاه به افق‌هاي دور است. هدف روش تصميم‌گيري پابرجا پشتيباني از توانمندي‌هاي ذاتي تصميم‌گيري انسان از طريق ابزار‌هاي تحليل کمي و نيرومندي است که هنگام بکار‌گيري در مسائل تصميم محدود‌تر، اثر‌بخشي بي‌نظيري از خود نشان داده‌اند.

برنامه‌ريزي پابرجا براي يک قرن، رابرت جي لمپرت، ترجمه وحيدي مطلق، انديشکده صنعت و فناوري، تهران 1385

کلیک ها: 1113
Synonyms: برنامه ریزی پابرجا

Back to top