خانه استراتژیRoadmap

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Roadmap

نقشه راه

نقشه‌راه تکنولوژي، برنامه يا طرحي است که اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌مدت را با راه‌حل‌هاي تکنولوژيک مشخص, منطبق مي‌سازد. نقشه‌راه يا ره‌نگاشت براي محصولات, فرآيندها و يا تکنولوژي‌هاي جديد به کار مي رود و سه کارکرد عمده دارد: اول، رسيدن به اجماع و توافق پيرامون نيازها و تکنولوژي‌هايي که براي برطرف‌کردن آن نيازها لازم است. دوم، فراهم‌کردن مکانيزمي براي پيش‌بيني توسعه تکنولوژي. سوم، فراهم‌کردن چارچوبي براي طراحي و هماهنگ‌سازي توسعه تکنولوژي.

Garcia, M.L. and Bray, O.H. (1997). "Fundamentals of Technology Roadmapping". Strategic Business Development Department, Sandia National Laboratories

کلیک ها: 926
Synonyms: نقشه راه

Back to top