خانه استراتژیPatent

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Patent

پتنت,حقوق مالکیت معنوی

پتنت، حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام‌شده به مخترع يا نمايندة قانوني او اعطا(grant)  مي‌شود. به عبارت ديگر، پتنت سندي است كه توصيف كنندة يك اختراع بوده و براساس درخواست متقاضي به وسيلة يك ادارة دولتي يا توسط يك ادارة منطقه‌اي به نيابت از چند كشور صادر مي شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري (توليد، استفاده، فروش و صادرات) يك اختراع را به صاحب آن در محدوة زماني خاصي (عمدتاً 20 سال) اعطا مي‌نمايد.

وب‌سايت سازمان جهاني مالکيت فکري، به نشاني:

http://www.wipo.int//portal/index.html.en

کلیک ها: 1021
Synonyms: پتنت,حقوق مالکیت معنوی

Back to top