خانه استراتژیFutures study

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Futures study

آینده پژوهی

حوزهپژوهشی پیچیده ،پردامنه و جهان ‌گستری که مسائل و مباحث پیشرو درآینده را در کانون توجه و تمرکز اصلی خود قرار می دهد.

کلیک ها: 964
Synonyms: آینده پژوهی

Back to top