خانه استراتژیCross Impact Matrix

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Cross Impact Matrix

يک ابزار استاندارد آيند‌ه‌انديشي است که براي برآوردمجموع تأثيرات حوزه‌اي از روندها و رويدادها به کار گرفتهمي‌شود. فهرستي که ممکن است شامل 10 متغيرباشد، در قسمت بالا و سمت چپ يک ماتريس، بهصورت عمودي و افقي درج مي‌شوند. هر روند يا رويداديتحت تأثير ساير روندها يا رويدادهاي متناظر که در ستونو يا سطرهاي ديگر هستند، قرار مي گيرد. با استفاده ازيک سيستم ساده نمره‌دهي مي‌توان به استحکامروابط تعاملي ميان آن ها پي‌برد. هر متغير (روندها يارويدادها) بر خودش داراي تأثير نيست. در نتيجه قطر اينماتريس خالي مي‌ماند. به اين ترتيب دامنه‌ي تأثيرپذيريهر متغير به وسيله جمع اعداد آن سطر به دستمي‌آيد. نتايج نهايي به عنوان شاخصي براي سنجشاين که کدام نيروها تشويق‌کننده (مشوق‌ها) و کدامنيروها بازدارنده (بازدارنده‌ها) هستند، استفاده مي‌شود.

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

Image result for Cross Impact Matrix

کلیک ها: 1027
Synonyms: ماتريس آثار برگذر

Back to top