خانه استراتژیAssumption based Planning

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Assumption based Planning

برنامه‌ ریزی بر پای مفروضات

«برنامه‌ريزی بر پایه‌ي فرض» ابزاری است که مي‌توان به کمک آن «برنامه‌های پابرجا » و انطباق پذیر  تهیه کرد. به بیان دیگر هدف از کاربرد برنامه‌ريزی بر پایه‌ي فرض، کاهش تعداد «شگفتی‌های اجتناب پذیر » است. برنامه‌ريزی بر پایه‌ي فرض را باید ابزاری دانست که "پس از" برنامه‌ريزی به‌کار مي‌رود. در واقع باید پیشاپیش یک برنامه تدوین شده باشد تا بتوان فرض های مهم با عدم قطعیت  بالای آن را شناسايی کرد. مشخصا قصد اصلی این است که ریسک‌های ناشی از فرض ها بهتر مدیریت شوند (Dewar, 2002).

Image result for Assumption based Planning

کلیک ها: 1158
Synonyms: برنامه‌ ریزی بر پای مفروضات

Back to top