خانه استراتژیAlternative Futures

جستجوی عبارت مورد نظر در لغت نامه
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ واژگان

Term Definition
Alternative Futures

آيند‌ه‌هاي بديل، از نگاه بسياري، مفهوم محوري آيندهپژوهي به شمار مي‌رود. اين باور که افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها در مسيري از پيش مقدر، به سوي آينده‌ايواحد و يگانه قرار ندارند، بلکه با به کارگيري قوايآينده‌نگري و تصميم‌گيري خود، مي‌توانند آينده‌اي را ازميان گستره وسيعي از مسيرهاي منتج به آينده وپيامدهاي آن برگزينند.

دانشنامه آينده‌پژوهي، اسلاتر، مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري‌هاي دفاعي، جلد اول

Image result for Alternative Futures

کلیک ها: 1283
Synonyms: آینده های بدیل

Back to top