خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

برنامه توسعه فردی PDP

برنامه توسعه فردی
برنامه توسعه فردی، فرایندی سازمان یافته است که هر فرد طی آن عملکرد خود را ارزیابی می کند و برای اهداف شخصی، تحصیلی و کاری خود هدف گذاری و برنامه ریزی می نماید.

هدف اصلی برنامه ریزی توسعه فردی، بهبود و افزایش ظرفیت های خویشتن به وسیله خود شناسی و مدیریت بر خود (Self awareness & Self management)، هدف گذاری و برنامه ریزی راهبردی فردی (Goal setting & Individual Strategic Planning) در ابعاد مختلف زندگی و شناخت سبک های یادگیری (Learning Styles) است.


توسعه فردی


برنامه ریزی توسعه فردی به فرد کمک می کند…
به طور خودآگاه، خود را به نقد و چالش بکشد و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد.
به طور خودآگاه، توانایی ها، استعدادها، شایستگی ها و مهارت های خود را بشناسد و آنها را با اهداف خود تطابق دهد.
اهداف کاری، اهداف تحصیلی، اهداف خانوادگی و سایر اهداف زندگی را با رویکردی کل نگر و یکپارچه به یکدیگر مرتبط سازد، به گونه ای که به طور هم افزا یکدیگر را تقویت نمایند.
در راه دستیابی به اهداف زندگی، رویکردی فعال، هدف جو و پیشرو داشته باشد.
درمهارت برنامه ریزی و اجرای برنامه وابستگی های خود را کاهش دهد و مستقل و خودکار گردد (روی پای خودش بیاستد).
در راه دستیابی به اهداف، خود را به طور کامل مسئول و موثر بداند وبه راحتی پیشرفت های خود را دیده و پیگیری نماید.
در زمینه های مختلف رشد متوازن و هماهنگ داشته باشد.
به طور متمرکز و اثر بخش از منابع بیرونی استفاده نماید (به دنبال آن چیزی باشد که واقعا به آن نیازمند است).
سبک یادگیری خود را بشناسد و راهبردهای یاددهی – یادگیری که برای وی موثر است را بشناسد.
در دنیای دائما در حال تغییر، همواره در حال یادگیری باشد (یادگیری مادام العمر).
نیز، برنامه ریزی توسعه فردی به شرکت ها و سازمان ها در زمینه های زیر کمک می کند :
شناسایی نیازهای توسعه کارکنان به وسیله مقایسه مهارتها و توانمندیهای کارکنان با نیازهای شغلی.
شناسایی فرصت های مسیر شغلی و انتخاب بهترین گزینه آن برای هر فرد.
اجرای یک نظام توسعه فردی و تخصصی برای هر یک از کارکنان.
.

مراحل برنامه ریزی توسعه فردی :

۱- شناخت توانایی ها، قابلیت ها، استعدادها، شایستگی ها، نقاط قوت و ضعف و ابعاد و ویژگی های گوناگون شخصیتی خود ( خودشناسی / Self Awareness)
۲- تعیین اهداف خود در زمینه های شخصی، تحصیلی و کاری و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها (هدف گذاری و برنامه ریزی / Goal setting & Planning) .
۳- آموختن هر آنچه برای رسیدن به اهداف مورد نیاز است و تغییر دائمی (و نه از روی عادت و نه تصنعی) در تفکرات، احساسات و رفتار خود (یادگیری / Learning) .
.
مخاطبین برنامه ریزی توسعه فردی در دو گروه می گنجند:
افراد: هر کس که به دنبال بهبود و رشد مستمر در زندگی خود می باشد، نیازمند به برنامه ریزی توسعه فردی (Individual Development Planning) است. برنامه ریزی توسعه فردی برای کسانی است که به دنبال توسعه و پیشرفت در زمینه های شخصی، تحصیلی، شغلی و … و دستیابی به موفقیت های بزرگ می باشند.
مدیران و کارکنان سازمان ها: شرکت ها و سازمان هایی که به دنبال کسب و حفظ مزیت های رقابتی خود هستند، می توانند از برنامه ریزی توسعه فردی (Proffesional Development Planning) به منظور توسعه منابع انسانی خود استفاده نمایند. استفاده از این رویکرد در سازمان ها منجر به شناخت نقاط قوت افراد و به کارگیری و توسعه آن، شناخت نقاط ضعف افراد و برنامه ریزی برای از بین بردن آن و در نهایت رشد و تعالی سازمان در همه ابعاد می گردد.

Back to top