خانه استراتژیTarget Costing

  • هزینه یابی بر مبنای هدف و استراتژی مدیریت هزینه Target Costing

     هزینه یابی بر مبنای هدف

    سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، نگرشی است كه در آن قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید.

Back to top