خانه استراتژیStrategy Map

  • انواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک ( Strategic Planning Models To Consider)

    Strategic Planning Models

    Strategic planning tools, or models, are designed to help organizations' develop their action plan to achieve their goals. There are a lot of strategic planning models out there. We know. Which is why we pulled together a list of 20+ of the most popular ones and describe the scenario that they are most useful.

  • نقشه استراتژی بر پایه کارت امتیازی متوازن Strategy Map

    نقشه استراتژیدر واقع شالوده و مبنای کارت امتیازی متوازن را نقشه استراتژی تشکیل می دهد که به گفته کاپلان و نورتون، پیاده سازی موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن مبتنی بر آن است یعنی ترسیم دقیق روابط علی- معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری.

Back to top