خانه استراتژیProduct Life Cycle Costing

  • هزینه یابی چرخه عمر محصول Product Life Cycle Costing

    هزینه یابی چرخه عمر محصول

    هزینه یابی چرخه عمر محصول ، اولین بار به وسیله وزارت دفاع آمریکا در سال 1960 مورد استفاده قرار گرفت . هدف هزینه یابی دوره عمر در آن زمان ، کمک به وزارت دفاع در تهیه و تدارک تجهیزات نظامی بود . بکارگیری این روش در آن زمان توسط وزارت دفاع نشان داد که نزدیک به 75% هزینه های کل سیستم را هزینه هایی غیر از هزینه های تحصیل و ساخت محصول تشکیل می دهد و این هزینه ها اغلب شامل هزینه های عملیاتی و نگهداری بودند.

Back to top