خانه استراتژیPESTEL

  • تجزیه و تحلیل PESTEL چیست؟تحلیل PESTEL

    تجزیه و تحلیل  PESTEL یک ابزار ساده اما بسیار مهم که به طور گسترده برای درک و شناسایی محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فنی، حقوقی و زیست محیطی، جهت ارزیابی موقعیت سازمان و بازار رو به رشد هر سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

Back to top