خانه استراتژیOrganizational Life Cycle

  • چرخه عمر سازمان OLC (Organizational Life Cycle)

    چرخه عمر سازمان

    هر سازمان و شرکت مانند تمام موجودات زنده مراحل تولد، رشد، پیری و شاید مرگ را طی نموده و در هر مرحله از چرخه عمر کسب و کار خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور غلبه و چیرگی بر مسائل آن دوره و یا مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند. مواردی نیز پیش می آید که این سیستم ها در حل مسائل باز می مانند و بمنظور تشخیص و درمان نیازمند دخالت و معالجه عوامل بیرون از سیستم می شوند.

Back to top