خانه استراتژیISIC

  • معرفی طبقه ‌بندی فعالیت های اقتصادی ایران(ISIC)

     

    معرفی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران(ISIC)

       تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی دقیق آنها مستلزم استفاده از آمارهای دقیق، جامع و بهنگام است. برای آن که آمارهای مورد نظر بتواند تصویری روشن و گویا از ساختارهای اقتصادی ارائه کند و قابلیت مقایسه در .

Back to top