خانه استراتژیماموریت آکادمی استراتژی ایران

 •  

  ماموریت آکادمی استراتژی ایران آموزش و ارتقا سطح دانش استراتژی مدیران و متخصصان وهمکاری در پروژه های استقرار نظام مدیریت استراتژیک سازمان ها می باشد.

   

  ماموریت آکادمی استراتژی ایران

   

   

Back to top