خانه استراتژیتعالی پروژه

  • مدل تعالی پروژه

    Project Excellence Model

    مدل تعالی پروژه یا PEM(Project Excellence Model) از جمله ابزارهای مدیریتی هست که برای استفاده از روشهای بهبود، تواناییها و زمینه های بالقوه پیشرفت در پروژه استفاده میشود.

Back to top