خانه استراتژیآینده پژوهی

 • آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

  آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

  آینده ﭘﮋوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن، ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:

 • تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

  تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

  اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واژﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿش ﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دارد.

 • دلایل نیاز به آینده پژوهی

   دلایل نیاز به آینده پژوهی

  جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و برق‌آسا از راه می‌رسند که حتی لحظه‌ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی تمام شود.

 • رویکردهای آینده‌ پژوهی

   رویکردهای آینده‌ پژوهی

  برمبنای تجارب قبلی خود پیرامون شکست در برنامه هایمان، از هم‌اکنون باید بدانیم که آینده ممکن است آبستن چه پیشامدهایی باشد؛ کدام پیشامدها احتمال وقوع بیشتری دارند؛ و در میان آن‌ها کدام‌ یک از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس، تا کنون درباره رویکردهای آینده پژوهی سه رویکرد مطالعه آینده شناسایی شده است :

 • طبقه بندی روش های آینده پژوهی

   روش های آینده پژوهی

  1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

 • مزایا و ضرورت آینده پژوهی

   آینده پژوهی

  آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگو ها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم اینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می پردازد.

 • مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

   آینده پژوهی

  مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده را کشف کند, می تواند فردای بهتری برای خود بسازد 

 • ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

  تفاوت آینده پژوهی ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

  آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 • ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

  ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

   در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیاری از دانش‌پژوهان دیگر را مطرح می کنیم البته مفروضات پرشمار دیگری نیز وجود دارند که عموما، آن‌ها را بدیهی فرض می‌کنند:

Back to top