خانه استراتژیآینده‌ پژوهی معاصر

  • مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

     آینده پژوهی

    مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده را کشف کند, می تواند فردای بهتری برای خود بسازد 

Back to top