خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

مجموعه قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون و مقررات رفع موانع تولید

تهیه و تنظیم: دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1395

دنلود فایل pdfمجموعه قانون و مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور4.85 MB

 

Back to top