خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نھم

بھمن ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و شش موافقت و در تاریخ / /١٣٨٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره١۶٢٧٣/٩۵ مورخ١٩/ /١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵٣ ماده و ۴٧ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای 9 فصل می باشد که فصل های آن بقرار زیر است ، خواننده می تواند متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را از قسمت پایین دانلود نماید اما باید همواره اخبار مربوط به تغییرات وتحولات آنرا دنبال نماید.

⏺ 1- کلیات و تعاریف - شامل مواد قانونی 1 الی 11
⏺ 2- معافیتها - شامل مواد قانونی 12 الی 13
⏺ 3- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات - شامل مواد قانونی 14 الی 17
⏺ 4- وظایف و تکالیف مودیان - شامل مواد قانونی 18 الی 23
⏺ 5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن - شامل مواد قانونی 24 الی 33
⏺ 6- سایر مقررات - شامل مواد قانونی 34 الی 37
⏺ 7- عوارض کالا ها و خدمات - شامل مواد قانونی 38 الی 40
⏺ 8- حقوق ورودی - شامل مواد قانونی 41 الی 41
⏺ 9- سایر مالیات ها و عوارض خاص - شامل مواد قانونی 42 الی 53

 

دانلود متن pdfقوانین مالیات بر ارزش افزوده

Back to top