خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی سال 2020 + PDF

do business2020

 

 تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان

ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح

منبع : سایت دارایان

 

دانلود  pdfوضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی

 

Back to top