خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 12 - 24 دقیقه)
Most Hit

مدیریت دانش چیست؟

 مدیریت دانش

امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانایی محـور همـواره مـورد تاکیـد تمـامی سـازمان هـا و صاحبنظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد.از اواخر دهه 90، مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه‌های وابسته بود.

Back to top