خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 12 - 24 دقیقه)
Most Hit

استراتژی های فرهنگ سازمانی

 استراتژی های فرهنگ سازمانی

همان ‌طور که می‌گویند: «فرهنگ عامل موفقیت یا شکست استراتژی است.»

شاید یکی از جذاب ترین حوزه های رفتار سازمانی حوزه فرهنگ باشد. فرهنگ در اصل سبک زندگی ماست. همه آن کارهایی که انجام می دهیم و یا انجام نمی دهیم، تشکیل دهنده فرهنگ ما هستند. فرهنگی هم در سطح ملی و هم در سطح سازمانی تعریف می شود. 

Back to top