خانه استراتژی


(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

مدیریت هزینه استراتژیک چیست

مدیریت هزینه استراتژیک

مدیریت هزینه استراتژیک، اجرای تکنیک های مدیریت هزینه به روشی است که همزمان جایگاه استراتژیک شرکت را تغییر داده و هزینه ها را کاهش میدهد. شیوه ها ی مدیریت هزینه استراتژیک ، در شرکت های خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی قابل اجرا و استفاده هستند.

مدیریت استراتژیک هزینه، فرایند کاهش قیمت کل و بهبود همزمان موقعیت استراتژیک شرکت است. مدیریت استراتژیک هزینه، زمانی محقق می شود که مدیر شرکت درک کند کدامیک از هزینه ها ، از موقعیت استراتژیک شرکت حمایت می کند ، کدامیک آن را تضعیف کرده و کدامیک هیچ تاثیری بر آن ندارند.

 

در محیط رقابتی امروز، وجود اطلاعات کـافی بـرای موفقیـت سـازمان الزامـی اسـت، وجـود اطلاعات نا درست در رقابت، باعث به خطر افتادن موقعیت رقابتی سازمان می گرد د . حـسابداری هزینه، اطلاعات ی ارزشمند را در سطح عملیاتی و در سطح مدیریتی برای مدیریت سازمان فراهم می آورد . در جهان امروزی که مزیت رقابتی ناپایدار است، هزینه هـا بایـد بـه صـورت هوشـیارانه مدیریت شود، تا سازمان از طریق کنترل و کاهش هزینه های خـود ، سـود حاشـیه ای را افـزایش داده و موقعیتش در بازار تحکیم بخشد . برای آن که سیستم اطلاعاتی حسابداری به خوبی عمل کرده و موفق باشد، نیازمند یک سیستم کنترل داخلی مناسـب وکـارا اسـت . سیـستم کنترلـی داخلی شرکت شامل فعالیت های کنترلی، اطلاعات و فرآیند ارتباط و فرایند نظـارت مـی باشـد .

مدیریت باید پیوسته مراقب باشد که سیستم کنترلی داخلی ، اثـر بخـش باشـد . اجـرای صـحیح سیستم کنترلی داخلی منافع ذینفعان شرکت را نیز فراهم می آورد . برای پیـاده سـازی سیـستم های اطلاعاتی نیاز به سیستم های کنترل داخلی مـی باشـد تـا بتـوان سیـستم هـای اطلاعـاتی حسابداری را پیاده سازی نمود . یکی از سیستم های کنترل داخلی حسابداری،سیستم مـدیریت هزینــه درون ســازمانی اســت . مــدیریت هزینــه درون ســازمانی نگرشــی مــنظم، نظــام منــد و ساختاربندی شده است که در سر ا سر شرکت گسترده شده ، بـه گونـه ای کـه یـک قالـب کـاری جامع را فراهم می سازد تا هزینه ها را کنترل یا کاهش دهـد و هزینـه هـای اضـافی را از طریـق زنجیره ارزش حذف کند . از سوی دیگر، در طول دو دهـه گذشـته، سـازمان هـا بـه گرایـشات و تغییرات محیطی با نگرش ها و روش های جدیدتر و بهتری همچون داشـتن نگـرش اسـتراتژیک، پاسخ داده اند تا محیط کسب و کار شان را به گونه ای بهتـر مـدیریت نماینـد .

ایـن نگـرش هـای جدید در سازمان ها تحت عناوین مختلفی مانند مدیریت کیفیت جامع، توانمندسازی و درگیری کارمند، مهندسی مجدد فرایند تجارت، بهبود مستمر و مانند این ها به کار گرفته شده انـد . ایـن فلسفه های مختلف مدیریتی به سازمان ها کمک می کند تـا چابـک، انعطـاف پـذیر، پا سـخ گـو و سریع در ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و توانمند در افزایش ارزش زنجیره عرضـه خـود باشند . لذا سازمان ها اکنون دریافته اند که باید قادر باشند تـا محـیط پیرامـون خـود را کـه بـه سرعت در حال تغییر و تحول است، را بدون هزینه های سنتی که مـانع از عکـس العمـل سـریع مدیریت هزینه استراتژیک می گردند، مدیریت نمایند .در این بین تغییرات، سازمان ها بـه تولـد یـک نگـرش جدیـد در حسابداری و مدیریت، اذعان دارنـد و آن فلـسفه مـدیریت هزینـه اسـتراتژیک اسـت .

 

مدیریت استراتژیک هزینه، فرایند پیوسته و مستمری است و احتمال دارد که استراتژی شرکت در بازه زمانی معینی تغییر کند. بنابراین ، هنگامی که شرکت از استراتژی خاصی استفاده میکند، هزینه های خاص کمی عجیب به نظر میرسند اما با تغییر استراتژی حذف خواهند شد. در این مقاله، مباحثی از جمله مدیریت استراتژیک هزینه چیست، استراتژی رهبری هزینه، کاهش استراتژیک هزینه، استراتژی کاهش هزینه در سازمان و مدیریت کاهش هزینه مورد بحث قرار میگیرند.

مدیریت هزینه استراتژیک ، ارائه ، تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری هزینه و مدیریت شرکت و رقبای آن برای استفاده در توسعه و نظارت بر استراتژی کسب و کار است. مدیریت هزینه استراتژیک بر کاهش هزینه و بهبود مستمر و تغییر تمرکز دارد تا محدودیت هزینه. امروزه مدیریت هزینه استراتژیک به حوزه ای جدید و ضروری تبدیل شده است. با وجود فرمولبندی استراتژی برای دستیابی به اهداف کلی سازمان، موارد مختلف پر هزینه ، باید به وضوح شناسایی شوند.شناسایی موارد پر هزینه به شرکت ها کمک می کند تا بر فعالیت های کلیدی تمرکز کنند که تقریبا 90 درصد کل هزینه ها را تشکیل می دهند.

استراتژی رهبری هزینه

استراتژی رهبری هزینه، شیوه ای برای کاهش هزینه و تولید کالاهای گران قیمت در بازار یا صنعت به منظور بدست آورن سهم بزرگی از بازار است. محیط های کسب و کار امروزی بسیار پیچیده به نظر میرسند درحالی که مشتر ی ها از انتخاب های موجود برای خودشان آگاه هستند. یکی از شیو هایی که شرکت ها برای متمایز کردن خود از دیگر شرکت ها استفاده میکنند، قیمت گذاری رقابتی است.

در این میان، کسب و کارهایی که حداقل هزینه تولیدی را دارند، میتوانند کالایی ارائه دهند که از نظر کیفیت همسطح کالای رقیب باشد اما با قیمت کمتر. استراتژی رهبری هزینه، برای بازارهای وسیع طراحی شده و به مشتر ی خاصی اختصاص ندارد و همه میتوانند از آن استفاده کنند.

همچنین، شرکتی که از این استراتژی استفاده میکند، تسهیلات کارآمد و قابل ارزیابی دارد و شرکت میتواند به منظور بهبود بازدهی، در آنها سرمایه گذاری کند. شرکت هایی که استراتژی رهبری هزینه را دنبال می کنند، به کنترل هزینه های تولیدی و هزینه های اضافی ادامه می دهند. علاوه بر این، این شرکت ها دارای کانال هایی هستند که از طریق آنها قیمت و هزینه را کاهش میدهند.

کاهش استراتژیک هزینه

کاهش استراتژیک هزینه، اصطلاحی ست که برای توضیح برنامه های استراتژیک، ساختاربندی مجدد و تنظیم مجدد هزینه های شرکت در مدل عملیاتی استفاده میشود وحاصل آن استراتژی تجدید نظر شده و اهداف استراتژیک است. چنین برنامه هایی به سازمان ها امکان می دهند تا روی هزینه های عملیاتی تمرکز کنند که یا در راستای استراتژی (تخریب ارزش) هستند و یا برای حمایت از رشد و ارتقا و یا حفظ موقعیت در بازارها با هم تلفیق می شوند.

کاهش هزینه استراتژیک، معمولا بعد از یک دوره هماهنگی اجرایی و ساختاربندی مجدد استراتژیک مدل عملیاتی اتفاق می افتد و شامل کسب و کارهایی است یا باید مجددا ساختاربندی شوند و یا نیاز به رشد و ارتقا دارند.

کاهش هزینه استراتژیک ، به چگونگی هماهنگی استراتژیک هزینه ها، تعداد کارمندان و بهره وری عملیاتی میپردازد. این برنامه، تغییرات زیادی به وجود نمی آورد و پایان مشخصی دارد و این مورد، تنها تفاوت اصلی بین کاهش هزینه استراتژیک وتغییر هزینه است. تنها ریسک این برنامه اینست که احتمال دارد بسیاری از افراد از انطباق و اجرای آن جلوگیری کرده، به رفتارهای قدیمی خود بازگشته و شرکت نیز به جایگاه قبلی خود باز گردد. مجموعه آموزش مجاری پارس با ارائه دوره مدیریت هزینه استراتژیک، مبحث کاهش هزینه استراتژیک را نیز به تفضیل توضیح میدهد.

مدیریت هزینه استراتژیک

 

مدیریت کاهش هزینه

مدیریت کاهش هزینه، فرایندی است که توسط شرکتها و سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی برای کنترل هزینه های کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. این مدیریت شامل مدیریت هزینه کالاها (در صورت لزوم)، هزینه های غیر کاری و هزینه های حقوق و دستمزد منابع انسانی است.

علاوه بر این، مدیریت کاهش هزینه ، فرآیند مستمری است که باید هر سال به طور رسمی بررسی شده و زمان و عملیات خاص آن نیز مشخص شود. در حالت ایده آل، مدیریت هزینه باید به عنوان بخش جدایی ناپذیر طرح کسب و کار در نظر گرفته شده و از طریق سازمان و توسط مدیر ارشد یا مدیر اجرایی هدایت شود. ایجاد و اجرای طرح مدیریت کاهش هزینه موثر برای هر دو سازمان غیر انتفاعی و انتفاعی ضروری و تعیین کننده است. 

استراتژی کاهش هزینه درسازمان

غالبا، زمان ها و موقعیت های سخت موجود در کسب و کار فرصتی را برای صاحبان کار به وجود می آورند تا برای کاهش هزینه به دنبال شیو ه های جدید باشند. علاوه بر این، حتی کسب و کارهایی که سودآور هستند نیز می توانند از استراتژی های کاهش هزینه استفاده کنند تا از فروش محصولات یا خدمات ، حاشیه سود بیشتری نصیب شان شوند. استراتژی های کاهش هزینه درسازمان عبارتند از : تمرکز بر محصولات و خدمات سودآور: یکی از اولین فرصت های کاهش هزینه ها، بازبینی حاشیه سود محصولات یا خدماتی است که شرکت ارائه می دهد. بدین منظور ، تمام تلاش ها باید روی محصولات یا خدماتی که سودآوری بیشتری دارند ، متمرکز شوند. پیگیری هزینه : شرکت باید بررسی کند که بودجه در کجا استفاده می شود تا بتواند هزینه ها را ردیابی کرده و آنها را کاهش داده یا متوقف کند. تغییر کار هفته :تغییر وضعیت کارکنان ، از تمام وقت به نیمه وقت میتواند هزینه های حقوق و دستمزد را کاهش می دهد. علاوه بر این، بسته شدن دفتر به مدت یک یا دو روز در هفته نیز می تواند به کاهش دستمزد پرداختی کارمندان و همچنین هزینه های عملیاتی مانند برق و آب کمک کند. کاهش حقوق: صاحبان کسب و کار میتوانند حقوق و دستمزد کمتری برای کارکنان در نظر بگیرند تا از این طریق هزینه های تجاری را کاهش دهند.

انواع مدیریت هزینه

1.مدیریت هزینه ای که جایگاه رقابتی شرکت را تثبیت و تقویت میکند. مثال این نوع مدیریت، بیمارستانی است که رویه و شیوه های پذیرش بیمار را تغییر میدهد تا برای بیماران ساده تر و کارآمد تر شود.

2.مدیریت هزینه ای که هیچ گونه تاثیری در جایگاه شرکت ندارد. مثال این مدیریت ، شرکت بیمه ای است که تصمیم می گیرد برای کارآمد شدن سیستم پرداخت حساب، آنها را مجددا ارزیابی کند.

3.مدیریت هزینه ای که جایگاه شرکت را تغییر داده و آن را تضعیف می کند. مثال این مدیریت، شرکت بزرگ هواپیمایی است که برای مدیریت و فروش بلیط دو جایگاه دارد که هر دو موجب نارضایتی مشتری ها ی شرکت شدند.

مدیریت موثر هزینه

مدیریت موثر هزینه، شامل مدیریت انواع هزینه در بخش های مختلف میشود. بنابراین، تشخیص این هزینه ها و دانش و آگاهی از نحوه هزینه کردن حائز اهمیت است. این موضوع به مدیران هزینه کمک می کند تا هزینه ها را بهتر تجزیه و تحلیل کنند. هزینه های موجود در بحث مدیریت هزینه شامل :

هزینه های مستقیم: هزینه هایی هستند که به پروژه مرتبط بوده و به مدیر پروژه وابسته هستند . مثال این هزینه ها ، پیمانکاریست که برای پروژه سخت افزار ارائه می کند.

هزینه های خدمات : هزینه هایی هستند که به طور خاص به پروژه مرتبط نیستند اما میتوان آنها را به پروژه مرتبط کرد و بر اساس مصرف و استفاده تعیین میشوند.

هزینه های اجرایی و کلی: هزینه هایی که نمیتوان آنها را به پروژه خاصی نسبت داد اما برای همه فعالیتها مفید و سود مند هستند. مثال این هزینه ها، مدیریت مالی ، ایمنی یا فعالیتهای حقوقی است.

منبع:

 

channonconsulting.com

creativityera.com

elearnpars.org

Back to top