خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

تفاوت آینده پژوهی ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﯽ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻬﺎی ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﺎن و ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ. 

در آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻤﻮاره ﺻﺤﺒﺖ از آﯾﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺖ، آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻨﺪه ی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺸﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ی ﻣﺤﺘﻮم وﺟﻮد دارد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ارادی و ﯾﺎ ﻏﯿﺮارادی در اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺎﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﮑﻦ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، آﯾﻨﺪه ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﻼن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ازدواج، ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ اﻣﮑﺎن ازدواج ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص در ﺳﺎل آﺗﯽ را ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد، ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش را ﺑﺮ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺶ و روﯾﮑﺮدی اﺳﺮارآﻣﯿﺰ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ، آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

سایر مطالب مرتبط

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی   مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده ر

دلایل نیاز به آینده پژوهی

دلایل نیاز به آینده پژوهی   جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و بر

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ

تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی

تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ

طبقه بندی روش های آینده پژوهی

طبقه بندی روش های آینده پژوهی   1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی  در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیار

Back to top