خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

طبقه بندی روش های آینده پژوهی

 روش های آینده پژوهی

1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

2. ﺗﻌﺒﯿﺮی: ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ درك ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

3. اﻧﺘﻘﺎدی: ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری. ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﭘﯽ ﺑﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﺤﻘﻖ آﯾﻨﺪه ای ﺧﺎص

4. ﭘﮋوﻫﺶ/ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮآوردی: ﺗﻮﺳﻌﻪ ی آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮض ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آﯾﻨﺪه ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ای؟.

- اﻏﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.(ﭘﯿﺘﺮ راﺳﻞ)

- ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺸﺮ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.(ﮔﺮاﻫﺎم می)

- ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ (ﭘﯿﺘﺮ ﺑﯿﺸﺎپ)

- اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد، ﺟﺒﺮی و ﺟﺰﻣﯽ ﺑﻮدن آن اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﻨﺪه از ﭘﯿﺶ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ. (ادوارد ﮐﻮرﻧﯿﺶ)

- ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﺨﯿﻞ و اﻗﺪام ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه، ﻧﮕﺮش و ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻫﺎ ﯾﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.(ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮدار)

- ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺧﻮر ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻧﻈﻢ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه دارد. اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ و از اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻫﻢ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. (ادوارد ﮐﻮرﻧﯿﺶ و ﮔﺮاﻫﺎم ﻣﻮﻟﺘﯿﻮر)

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮون ﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. (ﮔﺮاﻫﺎم ﻣﻮﻟﺘﯿﻮر)

 

سایر مطالب مرتبط

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی   مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده ر

دلایل نیاز به آینده پژوهی

دلایل نیاز به آینده پژوهی   جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و بر

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣ

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی  در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیار

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آینده ﭘﮋوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ

Back to top