خانه استراتژی


(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

رویکردهای آینده‌ پژوهی

 رویکردهای آینده‌ پژوهی

برمبنای تجارب قبلی خود پیرامون شکست در برنامه هایمان، از هم‌اکنون باید بدانیم که آینده ممکن است آبستن چه پیشامدهایی باشد؛ کدام پیشامدها احتمال وقوع بیشتری دارند؛ و در میان آن‌ها کدام‌ یک از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس، تا کنون درباره رویکردهای آینده پژوهی سه رویکرد مطالعه آینده شناسایی شده است :

الف- رویکرد آینده پژوهی اکتشافی(که گاه آینده‌پژوهی تحلیلی نیز نامیده می‌شود):

این روش از زمان حال شروع شده و رو به سوی آینده دارند و به اصطلاح"رو به بیرونند"وتلاش می نمایند که تحت شرایط مختلف ، کشف کنند که کدام آینده رخ می دهد. نقطه ی شروع این رویکرد در زمان حال است.(قدیری،ص02.)

     این رویکرد که حالت پیش بینانه دارد، موضوع آن اکتشاف «آینده ‌های محتمل بر پایه روندها و رویدادهای جاری است. سوال این رویکرد این است که اگر فقه هیچ مداخله ‌‌ای در ایجاد و دگرگونی شرائط نداشته باشد، روندها و رویدادهای جاری، چه آینده ‌‌های محتملی را نوید‌‌ می ‌دهد؟ آنچه از این رویکرد بدست‌‌ می‌آید، جنبه اخباری داشته، به نحوی از آینده خبر‌‌ می ‌دهد.

ب- رویکرد آینده پژوهی هنجاری  (تجویزی) :

این رویکرد از یک موقعیت مطلوب شروع کرده و به زمان حال می رسد و چگونگی تحقق آن موقعیت مطلوب را بررسی می کنند و به اصطالح "رو به درون" .هستند در واقع نقطه ی شروع این رویکرد نقطه ای زمانی در آینده است (قدیری،ص. 09).

     در این رویکرد بدون توجه صریح به وضع موجود، آینده مطلوب، براساس آموزه ‌‌های ارزشی تعریف‌‌ می ‌شود. سپس با سمت وضعیت موجود حرکت نموده و این سوال کلیدی مطرح‌‌ می ‌شود که: ما چگونه‌‌ می ‌توانیم وضع موجود را تغییر دهیم تا آینده مطلوب ما بتوان از درون وضع موجود، بوجود آید؟ آنچه از این رویکرد بدست‌‌ می‌آید، جنبه انگیزشی دارد نه اخباری، و هدف آن ایجاد تحول بنیادین در وضع موجود است.

ج- رویکرد آینده پژوهی آرمان شهری : 

موضوع این رویکرد آینده ‌‌های ممکن برای فقه است و وضعیت های آرمانی آینده را بررسی‌‌ می ‌کند. فقه‌‌ می ‌تواند برای گشودن افقهای ممکن آینده به ترسیم وضعیت جهان آرمانی، جامعه آرمانی، خانواده آرمانی، انسان آرمانی و … بپردازد. براساس نتایج این رویکرد، چشم اندازی متعالی برای فقه ترسیم شده و در معرض نظرات نخبگان حوزه گذاشته‌‌ می ‌شود و پس از تصویب، به عنوان سند بالادستی حوزه و تحول فقه قرار گرفته، براساس آن، برنامه ‌‌های اجرائی تدوین خواهد شد.

سایر مطالب مرتبط

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی   مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده ر

دلایل نیاز به آینده پژوهی

دلایل نیاز به آینده پژوهی   جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و بر

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ

طبقه بندی روش های آینده پژوهی

طبقه بندی روش های آینده پژوهی   1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣ

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی  در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیار

Back to top