خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

تفاوت بین پیش بینی ( Forecasting) و پیش گویی ( Prediction) در آینده پژوهی

تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی

گاهی اوقات در در مباحث آینده پژوهی، ابهاماتی در خصوص تفاوت پیش بینی ( forecasting) و پیش گویی (prediction) بوجود می آید.

هدف در این موضوع این است که تفاوت بین این دو اصطلاح روشن شود. با مرور منابع مختلف، می توان اینگونه بیان کرد که پیش بینی (Forecasting) از روش های علمی که هم می توانند کمی و هم کیفی باشند استفاده می کند

فرایند پیش بینی

این در حالی است که پیشگویی(Prediction) صرفا از روش های غیرعلمی برای بیان آینده رخدادها استفاده می کند که می تواند ناشی از خرافات و یا احتمالات نیز باشد. در واقع پیشگویی ها از پیش بینی ها غیر دقیق تر هستند زیرا از داده های واقعی کمتری برای ایجاد گفته ها استفاده می کنند.

در انتها به صورت خلاصه می توان اینگونه بیان کرد که تمام پیش بینی ها، پیش گویی هستند ولی تمام پیش گویی ها را نمی توان پیش بینی در نظر گرفت.

به صورت کلی می توان تفاوت بین این دو اصطلاح را در جدول زیر مشاهده کرد.

تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی

 

predict: 

to say that an event or action will happen in the future, especially as a result of knowledge or experience:

It's still not possible to accurately predict the occurrence of earthquakes.
[ + that ] Who could have predicted that within ten years he'd be in charge of the whole company?
[ + to infinitive ] The hurricane is predicted to reach the coast tomorrow morning.
[ + question word ] No one can predict when the disease will strike again.

 

forecasting:

the job or activity of judging what is likely to happen in the future, based on the information you have now:

economic/market/sales forecasting The report looks at the role of sales and market forecasting in the operation of the business.

 

منابع:

دیکشنری کمبریج

مقاله آقای محسن گرامی طیبی

 

سایر مطالب مرتبط

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ

تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی

تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣ

روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ

روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ   رﯾﭽﺎرد اﺳﻼﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد راﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ

تاریخچه آینده‌ پژوهی

تاریخچه آینده‌ پژوهی   اشتیاق بشر برای دانستن در باره آینده از عهد باستان وجود داشته است پیشگویان و کاهن ها نمونه

Back to top