خانه استراتژی


(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آینده ﭘﮋوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن، ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:


1- ورودی، ورودی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
2- ﭘﺮدازش، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ورودی ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺮدازش در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﺑﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮﻣﺨﺘﻠﻒ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ.
3- ﺧﺮوﺟﯽ، ﺧﺮوﺟﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ، وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯿﺴﺖ اﻣﺎ آﯾﻨﺪه اﻣﺮی است منعطف

ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼً آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ( ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ) ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﻣﺮی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ، در ﻋﻤﻞ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واژه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ . زﯾﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.


ورودی ، ﭘﺮدازش، ﺧﺮوﺟﯽ


ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، دادن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ،اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ورودی: داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل


ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﺋﯽ در ﺣﻮزه ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا رﺻﺪ رﺧﺪادﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﻠﺐ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه
ﭘﮋوﻫﯽ دارای ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدن، ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ.

پردازش: ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ
آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ذهنی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻨس ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ، ذهنی ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ، ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﭼﺮﺧﻪ آﯾﻨﺪه...ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻌﺪی در ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﯾﻨﺪه( ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺼﺪی ﺧﺎص ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه دارای اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺷﺮاف ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺣﻮزه اﺳﺖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎ ذهنی ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد اﻟﺒﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ تبادلات ذهنی ﻧﯿﺎز دارد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﭼﻮن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .
ﻓﺮاﯾﻨﺪ یکی دﯾﮕﺮ از اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

خروﺟﯽ: آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﺮﺟﺢ


ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ، ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
1- آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﯾﺎ دور از ذﻫﻦ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﯾﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه رخ دﻫﺪ.
2- آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺮای رخ دادن در آﯾﻨﺪه دارد.
3- آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ، زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اراﺋﻪ دادﻧﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ، اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻮر درﻣﻮرد آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد، اﻣﮑﺎن وﻗﻮع آن زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻋﻬﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ ورودی ﺿﺮوری اﺳﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ارزﺷﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ: ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ

ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻣﺪت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺨﻤﯿﻨﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ داده دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داده ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان از روش دﻟﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در اﯾﻦ روش از ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از زﻣﺎن ﻓﺮود اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه دور ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﯾﺪ .آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ، ﺑﺮﺧﯽ دورﻫﺎی در ﺣﺪود 30ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﺧﯽ آﯾﻨﺪه ﻫﺎی دور ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ از 50 ﺳﺎل را ﺑﺮای زﻣﺎن ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮای ﻓﺮود ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺮﻗﺮاری اﺟﻤﺎع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت 20 ﺗﺎ 50 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد، در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ، ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ 25 ﺗﺎ 30 ﮔﺮوه آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری
ﻣﺜﺎل ﻓﻮق در ﻋﯿﻦ ﺳﺮ راﺳﺖ ﺑﻮدن، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔی های آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺤﺼﺼﺎن در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﻌﯿﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮج ﺷﺪن در سفرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺮج ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺳﺖ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

سایر مطالب مرتبط

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی   مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده ر

دلایل نیاز به آینده پژوهی

دلایل نیاز به آینده پژوهی   جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و بر

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ

طبقه بندی روش های آینده پژوهی

طبقه بندی روش های آینده پژوهی   1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣ

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی  در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیار

Back to top