خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

رویکردهای آینده‌ پژوهی

 رویکردهای آینده‌ پژوهی

برمبنای تجارب قبلی خود پیرامون شکست در برنامه هایمان، از هم‌اکنون باید بدانیم که آینده ممکن است آبستن چه پیشامدهایی باشد؛ کدام پیشامدها احتمال وقوع بیشتری دارند؛ و در میان آن‌ها کدام‌ یک از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس، تا کنون درباره رویکردهای آینده پژوهی سه رویکرد مطالعه آینده شناسایی شده است :

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)
Most Hit

مزایا و ضرورت آینده پژوهی

 آینده پژوهی

آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگو ها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم اینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می پردازد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)
Most Hit

تاریخچه آینده‌ پژوهی

 تاریخچه آینده پژوهی

اشتیاق بشر برای دانستن در باره آینده از عهد باستان وجود داشته است پیشگویان و کاهن ها نمونه هایی از کسانی هستند که در گذشته تلاش داشتند به نحوی به این اشتیاق در نزد خاص و عام پاسخ دهند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 6 - 12 دقیقه)
Most Hit

روﺷﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ

 روشهای آینده پژوهی

رﯾﭽﺎرد اﺳﻼﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﺿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد راﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادزﯾﺎدی دﭘﺎرﺗﻤﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻟﺸﮑﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ وارﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه در آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

آینده ﭘﮋوﻫﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن، ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای آن ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

تفاوت بین پیش بینی ( Forecasting) و پیش گویی ( Prediction) در آینده پژوهی

تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی

گاهی اوقات در در مباحث آینده پژوهی، ابهاماتی در خصوص تفاوت پیش بینی ( forecasting) و پیش گویی (prediction) بوجود می آید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

ﻣﻔﺮوﺿﺎت اساسی آینده پژوهی

 در این بخش 9 فرض کلیدی آینده‌ پژوهی و نیز سه فرض عمومیِ مشترک میان آن‌ها و بسیاری از دانش‌پژوهان دیگر را مطرح می کنیم البته مفروضات پرشمار دیگری نیز وجود دارند که عموما، آن‌ها را بدیهی فرض می‌کنند:

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

ﺗﻔﺎوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

تفاوت آینده پژوهی ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮیی

آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

طبقه بندی روش های آینده پژوهی

 روش های آینده پژوهی

1. (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر: )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی


تفاوت آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ با ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و پیش بینی

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺷﺨﺼﯽ، ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﯿﻨﯽ آزﻣﻮد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

تفاوت آینده پژوهی با برنامه ریزی و سیاست گذاری

اﻣﺮوزه واژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از واژﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿش ﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دارد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
Most Hit

انواع آینده و عناصر سازنده آن

انواع آینده و عناصر سازنده آن

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های پیش‌گوئی و آینده‌پژوهی این است که پیش‌گوئی به‌معنای خبر دادن از رویدادها و تغییرات آینده است که می‌تواند از مجرای وحی و گاهی نیز مبتنی بر شهود (حس ششم) و یا رویا باشد؛ در حالی‌که آینده‌پژوهی به‌معنای مطالعهٔ نظام‌یافتهٔ آینده است که برپایهٔ اصول، روش‌ها و تکنیک‌های مدونی است که به‌وسیلهٔ آینده‌پژوهان توسعه‌یافته است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

دلایل نیاز به آینده پژوهی

 دلایل نیاز به آینده پژوهی

جهان معاصر، عرصه‌ی تحولات شگرف و پویاییِ شتابنده است. تغییرات چنان غافل‌گیرکننده و برق‌آسا از راه می‌رسند که حتی لحظه‌ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی تمام شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 5 - 10 دقیقه)
Most Hit

مفاهیم و مبانی آینده پژوهی

 آینده پژوهی

مردم به طور آگاهانه یا ناآگاهانه آموخته اند که هرکس بتواند رازهای پنهان آینده را کشف کند, می تواند فردای بهتری برای خود بسازد 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)
Most Hit

درس مدلهای پیش بینی.

[accordion scroll_reveal="enter right"][spoiler spoiler title="معرفی دوره مدلهای پیش بینی" style="fancy"]

[tabs active="1" style="modern-light"] [tab title="اهداف دوره" icon="icon: home"]

هدف از این درس عبارت است از : 

 • آشنایی با ماهیت و کارکردهای مدلهای پیش بینی
 • آشنایی و تسلط در استفاده از مفاهیم ، راهکارها و تکنیک­های کاربردی مدلهای پیش بینی
 • افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسائل به روش استراتژیک(مسائل فردی، سازمانی و ملّی)
 • افزایش مهارت های پیش بینی آینده
 • تجهیز و توانمندسازی مخاطبین با روش های مدلهای پیش بینی
 • افزایش آمادگی و توانایی مخاطبین برای تصمیم­گیری ها و  اقدامات در آینده
 • افزایش آمادگی و توانایی مخاطبین برای پیاده سازی موفق مدلهای پیش بینی در کسب و کار  
 • افزایش توانایی مخاطبین برای مدیریت چالش های استراتژیک آتی در کسب و کار و موفقیت در بازار و رقابت

مخاطبان دوره :

 • مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت­ها و سازمان­ها
 • مدیران میانی (معاونین و مدیران ستادی و عملیاتی )
 • کارآفرینان و فعالان کسب و کار
 • کارشناسان ارشد واحدهای تصمیم سازی، استراتژی ، برنامه­ریزی و نظارت
 • علاقمندان به فراگیری دانش و مهارت های مدلهای پیش بینی
 • کسانی­که برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی یا کار نیازمند تفکر و اقدام استراتژیک هستند

[/tab] [tab title="معرفی دوره" icon="icon: crosshairs"]

مدت زمان مطالعه  120 ساعت
تعداد مطالب .... مطلب
پروژه درسی ندارد
نحوه آموزش الکترونیکی
نحوه ارتباط با استاد ارسال تیکت- ارسال ایمیل
پیش نیاز مطالعاتی آمار 
امکان گرفتن مدرک در صورت  شرکت در آزمون

[/tab] [tab title="سیلابس" icon="icon: bookmark"]

 

مطابق طرح درس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

[/tab] [tab title="گروه علمی" icon="icon: group"]

رئیس گروه علمی  آقای دکتر خسروی
مدرس دوره  آقای دکتر ابراهیمی
مدرس دوره  


 

[/tab] [tab title="مزایا" icon="icon: star"]

1-دسترسی به محتوای درس بصورت آنلاین و در تمام ساعات
2-بروز آوری دانش تخصصی از طریق دسترسی به مقالات گردآوری شده مرتبط با موضوع درس
3-عضویت در انجمن تخصصی و تبادل نظر با سایر اعضای آکادمی
4-دریافت مدرک آموزشی بعد از شرکت در آزمون (زمان آزمون اعلام میگردد)
5-دسترسی به کتب و مقالات رایگان برای اعضا

[/tab]

 

 

[tab title="میزان سرمایه گذاری" icon="icon: dollar"]

هزینه سرمایه گذاری دوره 2.000.000 ریال [button url="membership/view-available-memberships/1-/list" icon="icon: money" icon_color="#5dc435"]سفارش عضویت[/button]

[/tab] [/tabs] [/spoiler][/accordion] [accordion scroll_reveal="enter right"][spoiler spoiler title="سوالات بیشتر" style="fancy"]بخش پرسش های متداول[/spoiler][/accordion]

Has no content to show!

لطفا نظرات خود را در جهت بهبود کیفیت آموزش با ما به اشتراک بگذارید

 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

Back to top