خانه استراتژیخدمات جاری سازی استراتژی

همانطور که همه مدیران می دانند ، فقط داشتن یک استراتژی خوب کفایت نمی کند ، جاری سازی استراتژی در عمل ، وجه تمایز سازمان های موفق و نا موفق است. متاسفانه سابقا سازمان هایی که برنامه ریزی استراتژیک داشتند تصور می کردد واژه های چاپ شده روی کاغذ، سازمان را دگرگون می کند اما بعد از گذشت مدتی از تدوین برنامه ها و اهدافشان متوجه شدند که دارند همان مسیر سابق را دنبال می کنند و عملا انگار در سازمان شان تغییری اتفاق نیافتاده است. جاری سازی استراتژی امروزه بعنوان یک تکنولوژی نرم در مقابل تکنولوژی سخت (محصول و فرایند) در نظر گرفته میشود.

امروزه با توجه به پیشرفت تجربی و علمی حوزه اجرای استراتژی رویکرد های متنوعی در جاری سازی استراتژی ها مطرح شده است که بسته به برخی شرایط یکی از آنها  میتواند توسط مجری پروژه جاری سازی انتخاب گردد. این رویکردهای قالب عبارتند از :

 • جاری سازی استراتژی با رویکرد فرایندی

  در این رویکرد اجرای استراتژی همانند اجرای سایر فرایندهای سازمانی در نظر گرفته میشود که بر محورهای منابع انسانی ، عملیات و استراتژی استوار می باشد.

 • جاری سازی استراتژی با رویکرد سیستمی

  در این رویکرد استراتژی ها بعنوان بخشی از سیستم سازمان در نظر گرفته شده و باید با سایر اجزای سیستم در جهت اهداف سازمان هماهنگی پیدا کند لذا نیاز به تغییرات در سطح ساختاری سازمان وجود دارد.
  در این رویکرد مراحل زیر مورد توجه قرار می گیرد

  - توسعه استراتژی

- برنامه ریزی استراتژی با هدف تبدیل استراتژی به برنامه عملیاتی

- همسوسازی سازمان با استراتژی ها 

- برنامه ریزی عملیات تغییرات و اجرا

- نظارت و یادگیری

- آزمون و سازگاری


 • جاری سازی استراتژی بعنوان فرایند قدم به قدم

 در این مدل جاری سازی استراتژی ، بعنوان یک فرایند قدم به قدم در نظر گرفته میشود که در اصل تلفیقی از هر دو رویکرد بالا دارد که شامل مراحل زیر میباشد

- مصور سازی استراتژی
- قابل اندازه گیری کردن استراتژی ها
- اندازه گیری و گزارش پیشرفت 
- ارزیابی و تصمیم گیری درباره استراتژی
- تعریف پروژه های استراتژیک
- همسو سازی پروژه ها با استراتژی ها
- مدیریت پروژه ها
- ارتباط استراتژی با نیروی کار
- همسو سازی نقش پرسنل با استراتژی و سایر بخش های سازمان
- پاداش به عملکردهای مطلوب

آکادمی استراتژی ایران با آشنایی به موارد فوق بسته به شرایط سازمان مربوطه رویکردهایی را انتخاب می کند که بیشتر قابلیت جاری سازی استراتژی در سازمان ها را داشته باشد.

 

جاری سازی استراتژی

 

Back to top