خانه استراتژیخدمات ارزیابی و کنترل استراتژیک

تدوین استراتژی ،اجرای استراتژی و کنترل استراتژی سه بخش بهم وابسته نظام مدیریت استراتژیک هستند که هر کدام بدون دیگری موثر نبوده و ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. 

در مبحث کنترل های مدیریتی عموما دو دسته بندی وجود دارد که عبارتند از کنترل های استراتژیک و کنترل های عملیاتی که در این فاز از استقرار نظام مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند.

 کنترل استراتژیک

 

اما کنترل استراتژیک چیست؟

در حوزه مدیریت ، کنترل استراتژیک را بعنوان سیستمی تعریف می کنند  که مدیران را در ارزیابی رابطه استراتژی سازمان با پیشرفت آن در اجرای اهدافش، و هنگام بروز اختلاف برای زمینه هایی که نیازمند توجه بیشتر می باشند، یاری می رساند.

 

انواع کنترل های استراتژیک

 1. کنترل فرضیات

2. کنترل اجرا

3. نظارت استراتژیک

4. کنترل آگاهی های ویژه

1. کنترل فرضیات

کنترل فرضیه برای رسیدگی سیستماتیک و مداوم این است که آیا فرضیات تعیین شده در زمان برنامه ریزی و اجرا هنوز اعتبار دارند. فرضیات کلیدی باید در طول فرایند برنامه ریزی معین شوند این فرضیات باید ثبت شوند.فرضیات، با دو گروه عوامل محیطی و عامل صنعتی سرو کار دارند.

 

2. کنترل اجرا

مرحله عملیات مدیریت استراتژیک در مجموعه ای از گامها، برنامه اجرا، سرمایه گذاریها و حرکت های تعهد شده در طول یک دوره زمانی برای اجرای استراتژی قرار دارد.

 

3. نظارت استراتژیک

کنترل فرضیات و کنترل اجرا ماهیتاً کنترل متمرکزاند. نوع سوم کنترل استراتژیک یعنی نظارت استراتژیک برای زیر نظر گرفتن بخش وسیعی از رخدادهای درون و بیرون شرکت که پیشرفت استراتژیک مؤسسه را تهدید می کند تدوین می شود.

 

 4. کنترل آگاهی های ویژه


کنترل آگاهی ویژه نیازمند به ملاحظه مجدد عمیق و غالباً سریع استراتژی بنیادی مؤسسه بر اساس یک رویداد اتفاقی و غیر منتظره است.

 

انواع نظام های کنترل عملیاتی

1. نظام های بودجه بندی
2. جداول زمانی
3. عوامل کلیدی موفقیت

 کنترل استراتژیک

بطور خلاصه اینکه در این مرحله از پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژیک، مجری تغییرات احتمالی عوامل اثرگذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر مأموریت ، اهداف و استراتژی ها و راه‌کارهای اجرایی را بررسی می کند .

هم‌چنین نحوه انجام هرکدام از مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد دقت و ریزبینی قرار گرفته و در نهایت نتایج بدست آمده و نحوه دستیابی به آنها (عملکرد) مورد ارزیابی قرار می گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آنها اقدام شود .

 آکادمی استراتژی ایران علاوه بر خدمات مشاوره و همراهی در پیادی سازی این مرحله از پروژه مدیریت استراتژیک ،  دارای زیر ساخت های فناوری است که میتواند عملیات کنترل استراتژیک برای کارفرمایان خود را تسهیل نماید.

 

Back to top