خانه استراتژیCore Values

  • مفهوم ارزش های سازمانی Core Values (ارزش های محوری)

    ارزش های سازمانی

    ارزش های محوری که به ارزش های سازمانی هم معروف هستند به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است که رفتار افراد را در همه شرایط تحت تاثیر قرار می دهند(ویلیامز،2002).

Back to top