خانه استراتژیچشم انداز آکادمی استراتژی ایران

چشم انداز ما ایجاد مرجع آموزش و مشاوره مدیریت استراتژیک در ايران می باشد.

 چشم انداز آکادمی استراتژی ایران

 اهداف آکادمی استراتژی

 

  • ايجاد ارتباطات علمی با مؤسسات علمی پژوهشی و دانشگاهی 

  • ارتقاء و تحكيم موقعيت علمي مخاطبان در زمينه‌ تخصصی استراتژی در سطح فردی ، سازمانی  و ملی

  • تدوين برنامه‌های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشي کوتاه مدت

  • تأمين محتواهای آموزشی لازم برای مشاغل حرفه ای و تخصصی برنامه ریزی 

  • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای پيشرفته تخصصي و كارگاههای آموزشی

  • ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام فعاليتهای مرتبط با اهداف مؤسسه

  • انتشار مدارك ، گزارشات، كتب و نشريات تخصصی

  • آماده سازی بستر آموزش و پژوهش از راه دور (e- Learning)

 

Back to top