خانه استراتژی 

ماموریت آکادمی استراتژی ایران آموزش و ارتقا سطح دانش استراتژی مدیران و متخصصان وهمکاری در پروژه های استقرار نظام مدیریت استراتژیک سازمان ها می باشد.

 

ماموریت آکادمی استراتژی ایران

 

 

Back to top