خانه استراتژی


Most Hit
(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

مدل تعالی پروژه

Project Excellence Model

مدل تعالی پروژه یا PEM(Project Excellence Model) از جمله ابزارهای مدیریتی هست که برای استفاده از روشهای بهبود، تواناییها و زمینه های بالقوه پیشرفت در پروژه استفاده میشود.

(زمان خواندن: 4 - 8 دقیقه)
Most Hit

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 استاندارد PMBOK

با توجه به بررسی ها و پیش بینی های موسسه مدیریت پروژه آمریکا، در سال 2027، حدود 90 میلیون نفر در سر تا سر جهان در تخصص مدیریت پروژه نقش خواهند داشت، لذا آشنایی روز افزون افراد با مدیریت پروژه می تواند نقش به سزایی در بهبود عملکرد پروژه ها و پیشبرد اهداف کشورها ایفا نماید.

Back to top