خانه استراتژی


(زمان خواندن: 1 دقیقه)
Most Hit

اهداف برنامه‌ ریزی استراتژیک

اهداف برنامه ‌ریزی استراتژیک

هدف برنامه‌ریزی استراتژیک، کمک به سازمان جهت کسب آمادگی‌های لازم، تنظیم رفتارها و بروز عکس العمل‌های مناسب در موقعیت‌های جدید است. سازمان‌ها برای کاستن از فشارهای متعدد و متغیر محیطی، نیازمند حداقل چهار اقدام هستند (حمیدی زاده، 1382):


1- کسب بصیرت، آگاهی و احتیاط در قلمرو تحت کنترل خود؛
2- اتخاذ و تنظیم استراتژی‌های مناسب در ارتباط با محیط‌های متغیر؛
3- تدوین پایه و اساس محکم و قابل دفاع برای تصمیم گیری؛
4- ارتقای مهارت‌ها و بصیرت‌های تصمیم گیری.

 

Back to top