خانه استراتژیتحلیل کسب و کار سازمان Strategic Business Analysis 

قبل از شروع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان باید به این نکته توجه داشت که آیا وضعیت جاری سازمان در حالت مطلوبی قرار دارد و هیچ نیازمندی و مشکلی در سازمان وجود ندارد، آیا فرایندهایی که کسب و کار را پشتیبانی می کنند بدرستی انجام میشوند و فناوری های لازم جهت اجرای سریعتر امور و تمصمیمگیری دقیق تر در اختیار سازمان قراردارد، آیا پرسنل وظایف خود را در خصوص پاسخگویی به تقاضای مشتریان به خوبی می شناسند و دستورالعمل های لازم را برای انجام کارهای بی نقص و مشخص در اختیار دارند ، آیا روابط بین واحدهای سازمان به درستی تعریف شده است و.....

همه این موارد باعث میشود تا حتی اگر بهترین استراتژی ها و اهداف هم تعریف شود ، سازمان از دستیابی به آنها عاجز باشد ، درست مثل اینکه از فرد بیماری خواسته باشیم که در یک مسابقه دو در سطح کشور شرکت کند ، نتیجه کاملا مشخص است، حتی اگر بهترین لباس ، بهترین کفش و بهترین تغذیه و پشتیبانی عاطفی را هم داشته باشد نخواهد توانست به خط پایان برسد.

سازمان ها هم به همین صورت هستند ، اگر قبل از ورود بر رقابت های تجاری و اقتصادی با تعریف اهداف چالشی و چشم انداز آرمانی خود ، مسائل و مشکلات مربوط به کسب و کار خود را برطرف نکرده باشند در زمان جاری سازی استراتژی بشدت با مشکلاتی بسیار پیچیده و در هم تنیده مواجه می شوند. دلیل آن اینست که سازمان ما قبل از برنامه ریزی یکسری مسائل و نارسائی هایی داشته که برطرف نکرده و در زمان جاری سازی استراتژی هم یکسری تغییرات و تحولات باید انجام دهد و تداخل این حجم نقاط ضعف و مشکلات خودش در سازمان موجب بروز نابسامانی های عدیده ای می گردد که در نهایت به شکست در پیاده سازی استراتژی ها منجر می شود.

تحلیل کسب و کار استراتژیک

بنظر میرسد تحلیل کسب و کار سنگ بنای ورود به پروژه برنامه ریزی استراژیک است ، شاید به همین دلیل هم هست که جاری سازی استراتژی در شرکت های خارجی با مشکلات کمتری انجام می شود، از نظر ما بدلیل اینکه از قبل نیازمندی ها و مسائل پیشین را حل کرده اند و حالا ظرفیت های آزاد بدون درگیری در مشکلات سابق سازمانی در اختیارشان هست.

اما وظیفه شناسائی الزامات و همچنین نیازمندیهای واقعی مشتریان و ذینفعان کسب و کار در قالب خدمات برونسپاری توسط مجری پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژیک باید انجام پذیرد. خروجی مورد انتظار، ایجاد تغییر در کسب و کار از طریق ارائه راه کارهای اجرائی در قالب یک تغییر در کسب و کار برای رساندن از وضع موجود به وضع مطلوب در آن کسب و کار است. 

وضع مطلوبی که در آن ارزش بیشتری برای ذی نفعان آن کسب و کار (سرمایه گذاران؛ سهامداران، هیات مدیره، مدیرعامل،مدیران اجرائی، کارمندان، مشتریان و کاربران) حاصل شود. این ارزش بیشتر می تواند در قالب سود بیشتر، هزینه کمتر، رضایتمندی بیشتر، چابکی و یا سایر عوامل بدست آید. 

تحلیل کسب و کار در حوزه های مختلف کسب وکار، مانند ساختار سازمانی، سیستم ها، فناوری اطلاعات، توسعه نرم افزارها، چابک سازی و هوشمندسازی و … مورد استفاده قرار گرفته و عموما از استاندارد حرفه ای BABOK استفاده می نماید.

این استاندارد شامل شش حوزه دانشی کسب و کار بوده که در هر حوزه مجموعه ای از فعالیت ها صورت میگیرد که توسط 50 ابزار پشتیبانی میشود اما بسته به وضعیت سازمان لزوما نیاز به استفادهاز تمامی ابزارها و تکنیک ها نبوده و بسته به نیاز می توان ابزار مورد نظر را انتخاب کرد.

شش حوزه دانشی حوزه کسب و کار طبف استاندارد BABOK بقرار زیر میباشد

1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار Business Analysis Planning & Monitoring 

2. استخراج الزامات و تعاملاتElicitation & Collaboration 

3. مدیریت چرخه حیات الزامات (Requirement Life Cycle Management (RLCM) 

4. آنالیز استراتژیStrategy Analysis 

5. آنالیز الزامات و تعریف طراحی (Requirement Analysis and Design Definition (RADD) 

6. ارزیابی راه کارSolution Evaluation

استاندارد BABOK به سازمان کمک می کند از ۵ پرسپکتیو یا منظر مختلف به کسب و کار خود نگاه بیاندازد.

تحلیل کسب و کار سازمان

Back to top