خانه استراتژی  معرفی خدمات ارزیابی عملکرد و آمادگی برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژیک سازمان

رویکرد ما طی سال ها تجربه کار در پروژه های متععد مبتنی بر بررسی وضعیت توانمندی و قابلیت استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک سازمان قبل از هرگونه اقدام برنامه ریزی است . این امر به کارفرما کمک می کند تا با شناخت دقیق تر از الزامات و ظرفیت های مورد نیاز استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک، در سازمانش آمادگی تغییر رویکرد به سازمان استراتژی محور را پایه ریزی نماید. همچنین بمنظور اندازه گیری اثر بخشی اقدامات استراتژیک در مراحل آتی، عملکرد سازمان در زمان حال مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. 

 

 ارزیابی حوزه برنامه ریزی و استراتژی سازمان

گام های طرح ریزی شده در این قسمت شامل:

 

قدم 1: ارزیابی / اسکن سازمانی

  این ارزیابی مشتمل بر شناسایی نیازها ، کمبود ها ، ضعف ها و قوت ها و آسیب های موجود در سازمان میباشد

از آنجایی که سازمان یک ماهیت چند بعدی دارد لذا ابعاد مورد بررسی توسط این موسسه شامل جنبه های انسانی ، مهارتی ، تخصصی و عملکرد خود سیستم های سازمانی می گردد.

 

قدم2: شناسایی مشکل و مسائل سازمانی

پس از انجام ارزیابی های لازم مسائل و مشکلات ، نقات ضعف و کمبودهای سازمان مشخص شده و بصورت گزارش در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد.

 

قدم 3 : ارائه راهکار

خدمات و راهکارهایی که در حال حاضر ازائه می نماییدم مشتمل بر توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و خدمات مشاور مدیریت بصورت یکپارچه می باشد .

لذا پس از مشخص شدن حوزه های نیاز به توانمندسازی و البته در خواست کارفرما مبنی بر ایجاد تحول سازمانی ، آن بخشی از سازمان که نیاز به آموزش داشته باشد از طریق همین سامانه و درصورت نیاز بصورت حضوری ، خدمات آموزش ارائه میگردد، چنانچه سازمان نیاز به خدمات مشاور مدیریت داشته باشد این خدمت توسط اساتید گروه های تخصصی و با همکاری چند شرکت مشاور مدیریت با سابقه که با ما شراکت دارند ، تحت نظارت آکادمی لِرن اِورنجام میشود

قدم 4: نظارت بر اجرا پذیر کردن راهکار

چنانچه راهکار نیاز به انجام یکسری فعالیتها توسط پرسنل کارفرما داشته باشد این مرکز میتواند خدمات مدیریت و نظارت را به منظور اجرای دقیق تر برنامه های تعریف شده،ارائه نماید.

قدم 5: ارزیابی اثربخشی و کیفیت راهکار

 پس از ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش های لازم ، میزان اثر بخشی خدمات ارائه شده مجددا سنجیده خواهد شد تا میزان تغییرات بوجود آمده مشخص گردد.

 

Back to top